ال سی دی یا تاچ کار نمیکند-شکسته
دستگاه خاموش میباشد و روشن نمیشود
شارژ نمیشود
خرابی صدای تماس-میکرفن -بلندگو
مشکل انتن
مشکل تخلیه شارژ
خرابی هارد
دیگر تعمیراتبازگشت به بالا